Z evidencie predaja nevznikajú zákazníkovi žiadne nové záväzky.

Podľa zákona o evidencii tržieb (112/2016 Z. z. zo 16. marca 2016) je predávajúci povinný vydať kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

Informačná povinnosť predávajúceho

Predávajúci má povinnosti informovať svojich zákazníkov o tom, že zákazník nakupuje od predávajúceho, ktorý je povinný tržbu zaevidovať a vydať zákazníkovi účtenku.

Obsahom informačného oznámenia je

 • text v znení "Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu účtenku. Zároveň je predávajúci povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín,
 • text v znení "Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu účtenku. Príjemca tržby eviduje tržbu v zjednodušenom režime, t. j. je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane najneskôr do 5 dní.

Informačné oznámenie musí predávajúci umiestniť na mieste, kde sa evidované tržby bežne uskutočňujú, t. j. v predajni alebo na webových stránkach tzv. e-shopov. Informácie musia byť dostatočne viditeľné a čitateľné.

Účtenka

Predávajúci musí zákazníkovi, ktorý platí za tovar alebo služby v hotovosti, kartou, poukážkami (napr. stravovacími poukážkami) alebo iným podobným spôsobom, vydať účtenku najneskôr pri uskutočnení evidovaného predaja. Na účely zákona o evidencii tržieb sa za okamih realizácie evidovanej tržby považuje okamih prijatia evidovanej tržby alebo vydania príkazu na jej realizáciu (v prípade kartových transakcií), ak tento okamih nastane skôr.

Zákazník nie je povinný prevziať od predávajúceho účtenku. Je úplne na rozhodnutí každého zákazníka, či potvrdenku prijme. Na rozdiel od Talianska alebo Chorvátska, v našej krajine nebude zákazník za neprijatie účtenky sankcionovaný.

Na druhej strane zákazník platí DPH v cene výrobku alebo služby a očakáva, že obchodník tieto peniaze riadne odvedie do verejného rozpočtu. Prijatím účtenky zákazník pomáha zabezpečiť, aby sa tak stalo. Predajca neposiela daňovému úradu žiadne informácie o zákazníkovi alebo o konkrétnych položkách jeho nákupu, resp. daňový úrad sa zaujíma len o celkovú sumu tržieb, ktoré predajca získa.

Odovzdanie účtenky

Zákon o evidencii tržieb neupravuje formát ani spôsob odovzdania účtenky zákazníkovi, a preto môže predávajúci vystaviť účtenku elektronicky (bez tlače a odovzdať ju zákazníkovi napr. prostredníctvom e-mailu, MMS, bluetooh). Napriek tomu bude najbežnejším spôsobom prenosu vytlačená účtenka. Elektronické vydávanie účteniek je užitočné najmä v situáciách, keď nedochádza k osobnému kontaktu medzi predávajúcim a zákazníkom (napr. pri nákupe tovaru a služieb cez internet platených kreditnou kartou). Na tejto forme prenosu sa však musí zákazník s predávajúcim dohodnúť.

Overenie príjmu na daňovom úrade

Predávajúci, ktorý eviduje tržby, je povinný zaslať daňovému úradu údaje o každej prijatej evidovanej tržbe, a to najneskôr pri uskutočnení evidovanej tržby. Zákazník si bude môcť overiť, či predávajúci skutočne riadne zaevidoval prijatú tržbu za jeho nákup v systéme daňovej správy, a to zadaním vybraných údajov na účtenke. V prípade evidencie tržieb v bežnom režime si zákazník môže túto skutočnosť overiť ihneď po nákupe. V prípade výpadku internetu by sa zaevidovanie tržby mohlo oneskoriť alebo by informácie o zaevidovaní neboli na portáli k dispozícii okamžite, ale najneskôr do 48 hodín. V prípade zjednodušenej registrácie predaja si zákazník bude môcť túto skutočnosť overiť do 5 dní od predaja.

Informácie, ktoré sa majú uvádzať na účtenke

Predávajúci je povinný uviesť na účtenke:

 • daňový identifikačný kód (FIC),
 • svoje daňové identifikačné číslo (DIČ),
 • názov prevádzkarne, v ktorej sa predaj uskutočňuje,
 • označenie pokladnice, na ktorej je predaj zaznamenaný,
 • sériové číslo účtenky,
 • dátum a čas prijatia predaja alebo vydania účtenky, ak nastali skôr,
 • celková suma predaja, bezpečnostný kód daňovníka (BKP),
 • údaj o tom, či sa predaj eviduje v bežnom alebo zjednodušenom režime.

a v určitých prípadoch:

 • DIČ podnikateľa, za ktorého eviduje tržbu iný podnikateľ - ak za podnikateľa eviduje tržbu iná osoba, na účtenke bude uvedené nielen jej DIČ, ale aj DIČ zastupovaného podnikateľa.
 • podpisový kód daňovníka (PKP) - ak účtenka z objektívnych dôvodov neobsahuje IČO, napr. pri výpadku spojenia alebo pri evidencii v zjednodušenom režime.

Zdroj: etrzby.cz

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt pridaný k porovnanie.