Všeobecné reklamační podmínky webové stránky Outdoorkwak.cz

Záruka na zboží je 24 měsíců nebo až 5 let. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ). Záruční doba běží od převzetí zboží. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

Reklamace

Pokud Vámi zakoupené zboží vykazuje vadu, nebo s objednávkou není cokoliv v pořádku, prosím, co nejdříve nás telefonicky kontaktujte. Budeme se snažit s Vámi situaci co nejrychleji vyřešit k Vaší spokojenosti.

Výhradní právo k posouzení a vyřízení reklamace výrobků KWAK (dále jen "zboží nebo produkty nebo výrobky") má pouze autorizované servisní středisko OUTDOORKWAK.cz. Nežádejte, prosím, tuto službu v jiných provozovnách a prodejnách.

Adresa pro podávání reklamací

OUTDOORKWAK.cz
Rochlická 35
463 11 Liberec
Česká republika
tel.: +420 603 103 578

Odpovědnost za vady zboží a záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Před uplatněním reklamace zboží

Zkontrolujte podle návodu na použití, zda postupujete při použití zboží správně a máte všechny součásti zboží správně sestaveny a zda nejsou poškozeny. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to

  • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
  • přiměřeným snížením kupní ceny
  • náhradním dodáním zboží
  • odstoupením od kupní smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu reklamovaného zboží a případné škody při ní způsobené. V případě poškození při této přepravě nese plnou odpovědnost kupující. Mechanické poškození zásilky i vlivem přepravy reklamovaného zboží k prodávajícímu není uznatelné v reklamačním řízení. Zásilku doporučujeme pojistit.

Postup při reklamaci

Ve většině případů dokážeme i po telefonu na základě Vašich informací zjistit pravděpodobnou závadu nebo chybu a urychleně tak vyřešit vzniklý problém. Zasláním náhradního dílu obratem, tak může být reklamace vyřízena již do 24-48 hodin. V případě vážnější závady je nutno zboží zaslat k posouzení do autorizovaného servisního střediska OUTDOORKWAK.cz. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Reklamaci provádíme ve zkrácené době od 5 do 30 dnů včetně odeslání zboží zpět.

Zašlete, prosím, kompletní výrobek. Proč? Budeme-li mít při reklamaci kompletní výrobek, lépe odhalíme příčinu závady nebo chyby a doporučíme jak předejít dalším problémům.

K reklamovanému výrobku přiložte dopis, ve kterém popište závadu nebo chybu, kterou reklamujete a kdy se závada nejčastěji projevuje. Prosíme také o uvedení informace, jak často výrobek používáte - pouze informační hodnota pro nás. Tyto informace také pomohou při posuzování reklamace. Pokud závada není u reklamace popsána, je nutné Vás nejdříve kontaktovat, čímž se celá reklamace zdrží.

Uveďte prosím celou adresu včetně telefonického kontaktu. Proč? Telefonický kontakt může také urychlit reklamaci – někdy je potřeba k popisu závady doplnit další informace o používání a projevech vady. V případech, kdy je výrobek již po záruce, konzultujeme telefonicky výměnu náhradních dílu, které budou hrazeny.

Přiložte prosím kopii nákupního dokladu. Pokud již doklad nemáte, kontaktujte nás nejdříve telefonicky na výše uvedeném čísle.

Zboží můžete zaslat nebo osobně dovést na určené místo provozovny. Pro pohodlné odeslání můžete například využít služeb Chytrybalik.cz - Služba u Vás vyzvedne balík a doručí nám jej, aniž byste museli na poštu. V případě neosobního předání reklamovaného zboží v neodpovídajícím obalu bezpečné přepravě nese kupující plnou odpovědnost za mechanické poškození při přepravě reklamovaného zboží do autorizovaného servisu nebo naší provozovny.

Vrácení zboží - Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14 denní lhůtě? V případě, že jste spotřebitel, máte dle zákona č. 89/2012 Sb., § 1829 odst. 1 a  odst. 2, a § 2001 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

OUTDOORKWAK.cz má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, jako jsou například náklady na poškozený obal i přes to, že obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat OUTDOORKWAK.cz, Rochlická 35, 463 11 Liberec, formou jednostranného právního jednání například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Ke vrácenému zboží vždy přiložte dokument, který potvrdí, u kterého prodejce jste zboží zakoupili. Usnadní nám to identifikaci daného zboží a urychlí vyřízení požadavku.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec? Podle písmena d), §1837, zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy podle písmena a) až l) citovaného zákona, jedná-li se o dodávku zboží, které podléhá opotřebení a jiným specifikacím.

Například vysvětlení k výše uvedenému: Pokud jsou například zbožím předměty, přicházející do styku s potravinami a nápoji, tak jsou již prvním použití kontaminovány a tudíž je z hygienických důvodů nesmíme nabídnout k dalšímu prodeji. Tzn. pouze nepoužité zboží lze vrátit zpět s nárokem vrácení peněz. A dále například zboží vyrobené nebo upravené dle přání a specifik zákazníka.

Zákazník obdrží zpět peníze nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. OUTDOORKWAK.cz však preferuje, i s ohledem na rychlost vyřízení, vrácení formou bankovního převodu na Váš účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno na naší provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých).

Formulář je ke stažení zde: Formulář pro reklamaci zboží

Formulář je ke stažení zde: Formulář pro vrácení nebo výměnu zboží

Tyto podmínky nabývají účinnosti od 1. 1. 2023

Product added to wishlist
Product added to compare.