Mimosúdne riešenie sporov

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/sk. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa vo vymedzenom rozsahu.

Právna doložka Outdoorkwak.cz

Pre Outdoorkwak.cz je seriózne vybavovanie objednávok a prípadne reklamácií zákazníkov najvyššou prioritou. Rovnako veľký dôraz sa kladie na ochranu ich osobných údajov. Naša spoločnosť sa čoskoro stane riadnym členom Asociácie pre elektronický obchod (APEK) a držiteľom certifikátu Bezpečný nákup. Obchodné podmienky boli kontrolované Združením obrany spotrebiteľov Českej republiky a získali certifikát Spotrebiteľský audit obchodných podmienok (SAOP).

Autorské práva

Všetky materiály uverejnené na webovej stránke Outdoorkwak.cz sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby uvedené na webových stránkach, informácie o nich a ich obrázky môžu byť chránené inými právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, spoločností a firiem môžu byť registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Žiadna časť webovej stránky spoločnosti (najmä popisy a vyobrazenia predávaných výrobkov, popisy nákupu, kategorizácia a parametre) sa nesmie kopírovať elektronicky ani mechanicky a sprístupňovať verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv. Výnimkou z tohto ustanovenia sú súbory a texty uverejnené na stránkach s tlačovými informáciami.

Zodpovednosť

Outdoorkwak.cz upozorňuje, že informácie na jeho webových stránkach sú čiastočne prevzaté od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti alebo tlačové chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Outdoorkwak.cz môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby opísané na svojich webových stránkach a nezaručuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť Outdoorkwak.cz nenesie voči žiadnej inej strane zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné alebo iné následné škody vyplývajúce z používania informácií z jej webovej stránky alebo z prepojených webových stránok, okrem iného vrátane ušlého zisku, vzniknutých nákladov, prerušenia činnosti a iných škôd.

Spoločnosť Outdoorkwak.com neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk nad rámec zákona poskytovaných dodávateľmi produktov a poskytovateľov služieb ponúkaných na jej webových stránkach, ak sú tieto produkty a služby výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti Outdoorkwak.com nemožno považovať za vyhlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb na akýkoľvek konkrétny účel, pokiaľ takéto vyhlásenie zákazník od spoločnosti Outdoorkwak.com nedostal písomne po tom, ako ju v prípade pochybností kontaktoval.

Tento internetový obchod bol vytvorený pomocou softvéru Prestashop Shopping Cart Software, pozrite si e-commerce blog spoločnosti PrestaShop, kde nájdete novinky a rady týkajúce sa predaja online a prevádzkovania nášho elektronického obchodu.

Informácia týkajúca sa riešenia sporov online podľa čl. 14, odst. 1 ODR (nariadenie pre riešenie sporov online):

Európska komisia poskytuje spotrebiteľom možnosť riešenia sporov online na jednej zo svojich platform, a to na základe čl. 14, odst. 1 nariadenia ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slúži ako portál, na ktorom môžu zákazníci dosiahnuť mimosúdne urovnanie sporov vyplývajúcich z online nákupov a zmlúv o službách.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt pridaný k porovnanie.