Spracovanie osobných údajov a pokyny pre subjekt - zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť OutdoorKWAK s.r.o., IČO: 09784781, DIČ: CZ09784781, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 46397, sídlo: Kunratice u Cvikova 349, 471 55 Kunratice u Cvikova, Česká republika (ďalej len: "správca"). Kontaktné údaje správcu sú

Adresa: Rochlická 35, 463 11 Liberec, Česká republika
E-mail: info@outdoorkwak.cz
Telefón: +420 603 103 578

Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu pre ochranu údajov sú: David Pařízek, gdpr@outdoorkwak.cz, +420 603 103 578.


Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viaceré špecifické prvky fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby. Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a zmluvné údaje.

III. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Zákonným základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, váš súhlas so spracúvaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z, Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje potrebné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu alebo ju prevádzkovateľ plniť, zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. Automatické individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR vykonáva prevádzkovateľ. S takýmto spracúvaním ste udelili výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu), po dobu odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však 3 roky, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcami osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávke tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy, poskytovaní služieb pre prevádzku e-shopu a iných služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu, poskytovaní marketingových služieb, na účely účtovania daňových dokladov v súlade so zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu:
- meno a priezvisko, titul,
- poštová adresa,
- fakturačná adresa,
- e-mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- bankové údaje,
- údaje o predmete plnenia správcu.
Správca nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v nariadení GDPR máte
Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR.
Právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR a
právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.
Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov (prihlasovacie meno, heslo, antivírus a firewall) a uchovávania osobných údajov v papierovej forme (uzamknutá miestnosť). Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online objednávkového formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a zároveň vám zašle novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt pridaný k porovnanie.