Podľa zákona sú osoby (právnické a fyzické osoby), ktoré uvádzajú obaly alebo balené výrobky na trh alebo do obehu, t. j. dovážajú, plnia, dovážajú do Českej republiky alebo predávajú, povinné zabezpečiť spätný odber a zhodnotenie odpadov z obalov.

Obalom sa rozumie akýkoľvek výrobok vyrobený z materiálu akejkoľvek povahy, ktorý je určený na uchovávanie, ochranu, manipuláciu, dodávanie alebo prezentáciu výrobkov určených pre spotrebiteľa (občana) alebo iného konečného užívateľa.

Hlavné povinnosti:

1. zabezpečiť spätný odber a zhodnocovanie odpadov z obalov (§ 10 a 12)

- Spätný odber - zber použitých obalov od spotrebiteľov na území SR za účelom opätovného použitia, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov z obalov.

- Zhodnocovanie - Zabezpečiť zhodnocovanie odpadov z obalov uvedených na trh alebo do obehu v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 3 zákona.

2. Zoznam osôb (§ 14)

Osoba, ktorá uvádza obaly alebo balené výrobky na trh alebo do obehu, je povinná požiadať o zápis do Zoznamu osôb, ktoré majú povinnosť spätného odberu alebo zhodnotenia odpadov z obalov, a to najneskôr do 60 dní od vzniku tejto povinnosti.

3. Registrácia (§ 15)

Osoba zapísaná v Zozname osôb (§ 14) je povinná: viesť priebežnú evidenciu; ohlasovať údaje najneskôr do 15. februára ministerstvu životného prostredia; uchovávať doklady z evidencie najmenej 5 rokov; preukazovať pravdivosť údajov.

4. Registrácia a registračný poplatok (§ 30)

Za zápis do zoznamu (§ 14) sa platí registračný poplatok 800 Sk a za zápis do zoznamu v nasledujúcich kalendárnych rokoch sa platí registračný poplatok v rovnakej výške za uplynulý kalendárny rok najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka.

5. Podmienky uvádzania obalov na trh (§ 4)

Obmedziť množstvo ťažkých kovov a nebezpečných látok v obaloch (Povinnosť pre osoby uvádzajúce obaly a obalové zariadenia na trh).

6. Prevencia (§ 3)

Minimalizovať objem a hmotnosť obalov pri dodržaní požiadaviek na balený výrobok. (Povinnosť pre osoby uvádzajúce obaly na trh).

7. Označovanie obalov (§ 6)

Zákon o obaloch neukladá povinnosť označovať obaly uvádzané na trh alebo do obehu. Ak sa však rozhodnete označiť obal materiálom, z ktorého bol vyrobený, ste povinný označiť ho v súlade s právom Európskych spoločenstiev podľa § 6 zákona o obaloch.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt pridaný k porovnanie.