I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné pravidlá súťaží OutdoorKWAK s.r.o. upravujú základné pravidlá súťaží organizovaných spoločnosťou OutdoorKWAK s.r.o., so sídlom Kunratice u Cvikova 349, 471 55 Kunratice u Cvikova, Česká republika, IČO: 09784781, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 46397 (ďalej len "organizátor").

2. Ak je v podrobných pravidlách súťaže uvedený iný spoluorganizátor, potom tento spoluorganizátor spravidla zabezpečuje ceny do súťaže vo svojom mene a na vlastné náklady a zabezpečuje ich doručenie a prípadné reklamácie.

3. Súťaže sa zvyčajne konajú v Českej republike.

4. Účastníkom (súťažiacim) sa stáva každá fyzická osoba, ktorá akceptuje pravidlá súťaže a spĺňa tieto podmienky stanovené v podrobných pravidlách súťaže. K akceptácii týchto pravidiel dochádza vtedy, keď osoba zašle odpoveď na súťažnú otázku, pošle príspevok do súťaže alebo inak jasne vyjadrí svoju vôľu zúčastniť sa súťaže.

5. Kontaktné údaje na účely účasti v súťaži sú uvedené v podrobných pravidlách súťaže. Adresa na uplatnenie práv na ochranu osobných údajov je najmä gdpr@outdoorkwak.cz.

6. Ak nie je v podrobných pravidlách súťaže uvedené inak, súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby s doručovacou adresou v Českej republike staršie ako 15 rokov, ktoré sú spôsobilé na právne úkony; v prípade súťaží, ktorých výhrou sú alkoholické nápoje, je minimálny vek 18 rokov. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a spoluorganizátora a osoby im blízke.

7. Organizátor nie je povinný viesť evidenciu účastníkov a nie je povinný odpovedať na akékoľvek otázky.

8. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž skrátiť, pozastaviť alebo zrušiť, prípadne zmeniť jej pravidlá. Tieto budú účastníkom oznámené zverejnením príslušných informácií na webovej stránke súťaže.

9. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo prijať konečné rozhodnutie v sporných prípadoch podľa vlastného uváženia.

10. Prihlásením sa do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať pravidlá súťaže.

II. Mechanizmus súťaže

1. Mechanizmus súťaže je uvedený v podrobných pravidlách príslušnej súťaže alebo na informačnej stránke súťaže, prípadne zverejnený v médiách, ktorých sa súťaž týka.

2. Súťaž je určená pre bežných účastníkov, preto je zakázané používať akékoľvek automatizované systémy na prihlasovanie alebo hlasovanie v súťaži (tzv. roboty). Organizátor si vyhradzuje právo v prípade podozrenia z použitia automatizovaného systému takéto príspevky vylúčiť alebo na ne neprihliadať v rozsahu určenom organizátorom.

3. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť podľa vlastného uváženia príspevky, pri ktorých existuje podozrenie, že boli duplikované alebo inak manipulované.

4. Ak nie je pri konkrétnej súťaži uvedené inak, výhercovia sa určujú žrebovaním, ktoré vykonáva Organizátor.

5. V prípade súťaží zahŕňajúcich kreatívny prvok vyberá víťazov komisia podľa najoriginálnejšieho predloženého kreatívneho prvku.

6. V prípade súťaží zahŕňajúcich plnenie zručnostných úloh sa víťazi vyberajú podľa toho, kto najlepšie splní danú úlohu. Ak viac ako jeden účastník splní zručnostnú úlohu rovnako, konečný víťaz sa vyberie z týchto osôb žrebovaním, ak nie je pri konkrétnej súťaži uvedené inak.

7. V prípade súťaží, v ktorých o víťazovi rozhoduje hlasovanie čitateľov/divákov, získa cenu osoba s najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti najvyššieho počtu hlasov bude víťaz určený náhodným žrebovaním. V prípade takýchto súťaží si organizátor vyhradzuje právo skrátiť alebo zmeniť vopred oznámenú dobu hlasovania bez ďalšieho upozornenia a podľa vlastného uváženia vyradiť hlasy, pri ktorých existuje podozrenie z duplicity alebo inej manipulácie.

III. Ceny a doručenie cien

1. Výhry v Súťaži sú uvedené v podrobných pravidlách Súťaže, na informačnej stránke Súťaže alebo pri vyhlásení Súťaže.

2. Výherca bude o výhre informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom do 10 pracovných dní od vyhlásenia súťaže. 3. Výhry budú výhercom odovzdané organizátorom alebo spoluorganizátorom doručením na obvyklú doručovaciu adresu v Českej republike, ktorú výhercovia na tento účel uvedú. Ak výherca takúto adresu neuvedie, je povinný si výhru vyzdvihnúť na vlastné náklady na mieste určenom organizátorom do 60 dní odo dňa, keď mu bude takéto miesto poskytnuté, inak výhra prepadá.

3. Ceny sú uvedené v hrubom. 4. Výhercovia sú povinní riadne a včas splniť všetky povinnosti, najmä daňové, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov v dôsledku získania výhry. Výhercovia berú na vedomie, že organizátor/spoluorganizátor je oprávnený z výplaty výhry zraziť príslušnú zrážkovú daň, pokiaľ organizátor/spoluorganizátor výslovne neurčí, že túto daň odvedie za výhercu.

4. Výmena vecných cien za peňažné výhry nie je možná.

5. Výhercovia nie sú povinní prevziať výhru; v takom prípade výhra prepadá. Výhra prepadá aj v prípade, ak výherca nedodrží podmienky pre získanie výhry.

6. Ak spoluorganizátor poskytuje ceny, robí tak na vlastné riziko a zodpovednosť. Akékoľvek nároky týkajúce sa cien sa musia uplatniť priamo u spoluorganizátora.

IV. Osobné práva a ochrana údajov

1. Účasťou v súťaži každý účastník berie na vedomie, že organizátor súťaže je oprávnený použiť jeho meno, priezvisko a prípadne podobizeň ako potenciálneho výhercu (napr. z odovzdávania výhier) vo svojich médiách v súvislosti s informovaním o súťaži a propagáciou súťaží organizovaných organizátorom.

2. V prípade súťaží založených na princípe zverejňovania príspevkov účastníkov budú zverejnené príspevky všetkých účastníkov vrátane ich mena, priezviska a prípadne ďalších potrebných údajov.

3. Odoslaním príspevku do súťaže účastník potvrdzuje, že:

- je autorom a práca je originálna,

- je oprávnený uviesť v príspevku osoby, ktoré sú v príspevku zobrazené alebo inak uvedené, t. j. najmä tieto osoby súhlasili, ak sa vyžaduje ich súhlas, s ich uvedením v príspevku,

- zverejnenie súťažného príspevku v rozsahu stanovenom v pravidlách súťaže neukladá organizátorovi žiadne povinnosti voči tretím osobám, ani neoprávnene neporušuje autorské práva alebo iné práva či oprávnené záujmy tretích osôb (najmä právo na ochranu osobnosti alebo dobrej povesti tretích osôb),

- zverejnenie príspevku v rozsahu stanovenom v pravidlách súťaže nebude v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi,

- ku dňu odovzdania súťažného príspevku boli uspokojené všetky finančné nároky tretích osôb vyplývajúce z použitia súťažného príspevku (napr. nároky na odmenu za vyhotovenie a použitie podobizní a vyobrazení fyzických osôb).

4. Odoslaním príspevku do súťaže udeľuje účastník organizátorovi bezodplatnú, nevýhradnú licenciu na použitie príspevku na všetky spôsoby jeho použitia, a to bez obmedzenia a s právom udeľovať sublicencie. Účastník nemá nárok na žiadnu primeranú dodatočnú odmenu. Licencia sa udeľuje pre územie celého sveta, na dobu trvania autorských práv a bez kvantitatívneho obmedzenia. V rámci použitia súťažného príspevku je organizátor oprávnený použiť ho celý alebo jeho časť, a to nielen v pôvodnej podobe (t. j. tak, ako ho predložil účastník), ale aj v podobe autorského alebo neautorského diela vytvoreného úpravou a inou zmenou súťažného príspevku, jeho spojením s inými autorskými dielami, ako aj s textom, obrazom, fotografiou alebo zvukom neautorskej povahy, jeho zaradením do súboru autorských a neautorských diel; na tento účel je organizátor oprávnený dielo (súťažný príspevok) upraviť a inak zmeniť.

5. Pokyny týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súvislosti so súťažou nájdete tu.

V. Vylúčenie účastníka zo súťaže

1. Účastník je povinný riadiť sa pokynmi organizátora v súlade s týmito pravidlami. To platí aj pre pokyny organizátora týkajúce sa osobnej účasti výhercu na odovzdávaní cien. V opačnom prípade je organizátor oprávnený účastníka zo súťaže vylúčiť. Organizátor je tiež oprávnený vylúčiť zo súťaže každého účastníka, ktorý koná v rozpore s obsahom alebo zmyslom týchto pravidiel, nedodržiava povinnosti stanovené v týchto pravidlách, neplní podmienky účasti alebo koná v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi.

2. Účastník je povinný poskytnúť organizátorovi údaje potrebné na svoju identifikáciu (najmä meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail) a bezodkladne oznámiť organizátorovi všetky zmeny. Ak účastník neposkytne údaje podľa predchádzajúcej vety, ak uvedie nepravdivé údaje, ak sa s účastníkom nedá skontaktovať alebo ho nie je možné identifikovať na základe informácií dostupných v danej krajine, organizátor je oprávnený účastníka zo súťaže vylúčiť. Predchádzajúce vety sa primerane vzťahujú na informácie potrebné na poskytnutie výhry vrátane čísla bankového účtu, ak má byť výhra vyplatená bezhotovostným prevodom.

3. Vylúčením zo súťaže stráca účastník práva vyplývajúce z účasti v súťaži a prípadnú výhru, ktorá prepadá. Ak organizátor vylúči výhercu zo súťaže, nie je povinný súťaž opakovať. Organizátor nie je povinný informovať účastníka o jeho vylúčení zo súťaže; na žiadosť účastníka tak však urobí.

4. Ak organizátor zistí, že sa súťaže zúčastňuje osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti alebo je z účasti v súťaži vylúčená, ustanovenia predchádzajúceho odseku sa použijú primerane.

VI. Podrobné pravidlá súťaže

Ustanovenia podrobných pravidiel príslušnej súťaže majú prednosť pred týmito všeobecnými pravidlami.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt pridaný k porovnanie.